Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Eğitim Programımız

Programımızın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır.

Amaç, Yöntem ve Teknik

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımız öğrencilerde;
İlgi uyandıran
Dikkat çeken
Merak ettiren
Araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran
Öğrencin motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
Öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafında üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan
özellikte hazırlanmaktadır.

Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatini, etkinliği, materyali ve teknolojik araç - gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görüyoruz.

YÖNDER Okullarında her bir ders saati; her bir dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortak çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler “Eğitim Teknolojisi Uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır.

Eğitim Teknolojisi Uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.

Temel Dersler

Yönder Okullar'nda eğitim ve öğretim eş zamanlı ilerler. Öğrencilere yatay olarak zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanırken, davranışsal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedef alan programlar da uygulanır.
Öğrencilerin iletişim becerileri, sosyal algıları ve toplumsal farkındalıkları yaş özellikleri dikkate alınarak olabilecek en üst düzeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken öğrencinin biricikliğini ve evrensel değerleri önemseyen, lâik, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, araştırma-öğrenme sorumluluğunu yerine getiren, yaşamına kendisi yön veren öğrenciler yetiştirmek için keyifli, meraklı, eğlenceli, bol materyalli öğrenme ortamları yaratılır.

Geliştirilmesi veya değiştirilmesi gereken özelliklerin değişim uzmanı (psikolojik danışman) ile birlikte yapılan çalışmalarla okul - aile - öğrenci üçgeninde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Gerekli görülen durumlarda sınıf yönderi, branş yönderleri ve değişim uzmanı (psikolojik danışman) öğrenme ortamında birlikte çalışmaktadır.

Ayrıca haftalık yapılan düzenli toplantılarda sınıf yönderi ve değişim uzmanı (psikolojik danışman) sınıfın genel durumu ile ilgili görüşmektedir.

Dersler planlanırken disiplinler arası işbirliği ve paylaşım esas alınmaktadır. Planlama sürecinde düzenli olarak alınan akademik danışmanlık ders etkinliklerine yansıtılır. Eğitim teknolojisi uzmanı sınıf yönderleri ile birlikte derslerin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı, görsel ve dijital materyali hazırlar.

Az ödül, hiç ceza sloganıyla yola çıkan okulumuzda öğretmenlerimiz, öğrencilere olumlu ve olumsuz davranışların ardından geri bildirim verir. Öğrencinin öğrenme zevkine varması, çalışmalarını ailesi veya öğretmenini memnun etmekten ziyade başarma duygusunu tatmak için tamamlamaları öğrenme ortamlarındaki önemli hedeflerimizden biridir. Öğretmenlerin öğrencilerin başarılı performanslarını anında müdahale ile pekiştirmesi öğrencilerin sınıf içi etkinliklere aktif katılımını olumlu etkilemektedir.
Öğrencilerin öğrenmeleri, ölçme değerlendirme uzmanı ve sınıf yönderlerinin işbirliği ile etkinliklere ve kazanımlara en uygun ölçme araçları geliştirilerek değerlendirilir.

Yabancı Dil

Okulumuz İngilizce Eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını ( Common European Framework) Esas Almaktadır.

Öncelikle amacımız yabancı bir dili sevdirmek ve dilin farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır. 8. Sınıfın sonunda öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. CEF dil hedefleri paralelinde etkinlik bazlı eğitim anlayışı ile derslerde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Digital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemi (başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL ile (Cambridge Secondary sınavları ve Toefl Primary/Junior sınavları) ile ölçülmektedir.

Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak Almanca eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Almanca eğitimi okulumuzda anaokulundan itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir. Almanca, Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır.

Almanca eğitimi okulumuzda anaokulundan itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir.

Uygulamalı Dersler

Beden Eğitimi

"Beden Eğitimi Programı" öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler.

Öğrencilerin çeşitli spor branşlarıyla tanıştırılarak kuralları ve becerileri öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Spor etkinliklerine katılımın eğlenceli olduğu aynı zamanda da sağlıkla olan ilişkisi kavratılır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, spor araç ve gereçlerini kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedeflenen davranışlardır.

Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sekme ve sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları, "Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri", teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

Görsel Sanatlar

"Görsel Sanatlar" dersi; öğrencilerinin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade etmelerini hedefler.
Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

Müzik

"Müzik" eğitimimizdeki temel amaç; çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Okulumuzda müzik dersi planlamaları yapılırken disiplinler arası paylaşımlarla çalışmalar daha etkin hale getirilmektedir.

5. sınıftan itibaren de müzik derslerimizde bir enstrümanda uzmanlaşma vardır. Müzik yönderimiz, öğrencilerimizi yeteneklerine göre piyano, keman, gitar ve yan flüt etkinliklerine yönlendirerek bu enstrümanlarda uzmanlaşmalarına yardımcı olur. İlkokul ekinlik derslerimizde öğrencilerimiz, keman, yan flüt ve gitar etkinliklerini alabilirler.

BİGEP (Bireysel Gelişim ve Öğrenme Programı)

BİGEP, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişim özelliklerine göre hazırlanacak bir gelişim ve öğrenme programıdır. Ülkemizde ilk kez gündeme getirilen eğitime ve çocuğa farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak demektir.

Öğrenciler, dört temel gelişim alanına göre izlenerek, bu gelişim alanlarına yönelik bireysel gelişim programları oluşturulmaktadır.

Akademik alanda; matematik, fen bilimleri, türkçe ve yabancı dil becerileri, psiko-sosyal alanda; mizaç, yetenek, ilgi, zekâ, öğrenme stilleri, sanatsal alanda; ilgi, yetenek, beceriler, sportif alanda ise; yetenek, yatkınlık, ilgi, becerilerine göre öğrenciler izlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Bu alanlarda yapılacak çalışmalar ölçme ile başlamaktadır. Hazır bulunuşluk sınavları, yetenek testleri, ilgili ölçekler, envanterler, bataryalar ve raporlamalar ile en önemli basamak olan ölçme basamağı gerçekleştirilir.

Veriler yorumlanarak ve bireysel raporlamalar hazırlanır. Her bir alanla ilgili bireysel gelişim ve öğrenme planları oluşturulur. Derslerde, etkinliklerde, okul sonrası çalışmalarda gelişim ve öğrenme planlarının uygulanması ve gerekli durumlarda öğrencinin okul sonrası zamanının planlanması yapılır.

Öğrenci, öğretmenler ve veli bilgilendirilerek belirlenen zaman planlamasına uygun tekrar ölçmeler gerçekleştirilir.

Doğada Eğitim

Ataşehir Yönder Okulları olarak öğrenci merkezli doğa eğitiminin sistematik ve nitelikli bir hale getirilmesi amacıyla Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmektedir.
Bu etkinliklerle, öğrencilerimizin doğaya karşı sorumluluklarının farkına varmalarını, doğa sorunlarına çözüm önerileri getirebilmelerini ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapmalarını hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalarda, doğa ile ilgili bilgi, tutum ve becerilerin oyun temelli ve öğrenci merkezli çalışmalarla sürdürülmesi önceliklidir. Etkinlikler disiplinler arası bir yaklaşımla, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve hayat bilgisi/sosyal bilgiler kazanımlarıyla ilişkilendirilerek yürütülmektedir.