Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Eğitim Anlayışımız

Yönder Okullarının eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Temel Yaklaşımımız

Temel Eğitim Anlayışımızda Öğretmenin Rolü Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor” demektir.

Yönder Okullarında öğretmen, “öğretici-öğreten” olmak yerine sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen, koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk) yapan kişidir.

Temel eğitim
anlayışımızda öğrenci
Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme - araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörüdür.

Kavramlara
Bakışımız

YÖNDER Okullarının özgün eğitim anlayışı, eğitim programı, eğitim etkinlikleri, eğitim ve yönetim kadrosunun farklılığının yanı sıra eğitim ile ilgili kavramsal faklılıklarda da kendini göstermektedir.Eğitim Lideri (Müdür)
Okulun her türlü eğitimsel faaliyetlerinden ve kalitesinden birinci derecede sorumlu, eğitim faaliyetlerini düzenlemesini sağlayan, bu faaliyetleri izleyen, değerlendiren, yönlendiren, rehberlik ve öncülük eden, okulun her türlü düzenini sağlayan yönetici. Eğitim Lideri Yardımcısı (Müdür Yardımcısı)
Eğitim Liderinin görev sorumluluklarını paylaşan, yardımcı olan, eğitim liderinin kendine verdiği görev ve sorumlulukları üstlenen, sorumlu olduğu bölüm, kat ya da sınıfların uyumunun ve düzeninin sağlanmasından sorumlu orta düzey yönetici. Bölüm Lideri (Zümre Başkanı)
 Bölümündeki eğitim faaliyetlerinin kurumsal vizyon, misyon ve değerlere amaca uygun bir biçimde düzenlenmesine, tasarlanmasına gözcülük ve liderlik yapan kişi. Değişim Uzmanı (Psikolojik Danışman)
Üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışma bölümlerinden mezun, okulun değişim merkezlerinde görev yapan kişi.Yönder (Öğretmen)
Sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen – koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk) yapan kişi.Öğrenci
Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme - araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörü.


Öğrenme Merkezi (Sınıf):

Eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak, keyifli ve zenginleştirilmiş yerler.


Değişim Merkezi (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi):

Üniversitelerin psikoloji ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun kişilerin görev yaptığı, öğrencilerin eğitimsel, kişisel, ailevi ve sosyal sorunlarının farklı bir biçimde ele alındığı, çözümler üretildiği, öğrencinin sorunları ve çözümleri ile ilgili farkındalık kazandığı yer.


Deneme ve Araştırma Merkezi (Laboratuvar):

Öğrencilerin araştırma, deneme ve deney yapabildikleri, araştırma ve deney yapmaya uygun bir biçimde tasarlanmış yer.

Başarı Değerlendirme

Yönder Okullarında ölçme - değerlendirme anlayışı, klasik başarı değerlendirmesinin çok ötesindedir.
Yönder’de öğrenciler çalıştıkları konunun özünü kavrar ve öğrendiklerinin üzerine yeni bilgiler inşa eder. Yönder’de başarı değerlendirmesinin belli bir sistematik içerisinde ve çeşitli ölçme araçları ile gerçekleştirilmesi esas alınır. Dönem başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencilerin düzeyi belirlenir ve buna göre öğrenme eksikliklerini gidermeye yönelik tamamlama programları uygulanır.

Yönder Eğitim Programı, öğrencilerini tüm ulusal ve uluslararası sınavlara ve yarışmalara hazırlamak üzere kurgulanmıştır. Yönder Okulları'nda sınavlara ve yarışmalara hazırlık çalışmaları diğer özel okullardan farklı olarak öğrencilerin kaygılanmadan telaşlanmadan yaratıcılıklarını ve yaşama sevinçlerini ellerinden almadan gerçekleştirilir. Bu süreçte öğrencilerimiz, öğrenme heyecanlarını ve başarılı olma umutlarını kaybetmeden sınavlara ve yarışmalara hazırlanır.

Yönderde, hazırlanan süreç değerlendirme araçlarının uygulanmasının yanı sıra ulusal sınavlara hazırlık kapsamında da dönem sonlarında ve yılsonunda “Başarı Değerlendirme Sınavları” ve “Yıl Sonu Olgunluk Sınavı” yapılır. Bu sınavlarda her öğrenci için durum analizi yapılarak gerekli görülürse ek çalışmalar planlanır. Tüm bu çalışmalar, “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” çerçevesinde gerçekleştirilir ve öğrencilerin akademik başarıları, psikolojik danışmanlar tarafından özel olarak takip edilir.

Ölçme Değerlendirme

YÖNDER Okullarında ölçme - değerlendirmenin amaçları şu şekildedir:
Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek
Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak
Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak
Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek
Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemek
Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere, öğrencinin öğrenme süreci hakkında geribildirim vermek
Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olmak
Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçmek
Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını saptamak
Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme - öğretme süreçlerini tasarlamasında yardımcı olmaktır.

Disiplin Anlayışımız

YÖNDER Okullarında “disiplin” kavramı “düzen” kavramıyla eş anlamdadır.
Yönder Okullarında disiplin; hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir. Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, yönder, yönetici) hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.
Öğrencilerin hak ve özgürlükleri:
Her öğrencinin yaşamını zenginleştiren ve gelişimini destekleyen eğitim alma hakkı vardır.
Her öğrenci güvenli, sağlıklı ve kaliteli eğitim ortamlarını hak eder.
Her öğrencinin soru sorma ve yanıt alma hakkı vardır.
Her öğrenci görüşlerini özgürce ifade edebilir, kendini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınmasını isteyebilir.
Her öğrenci sevgi ve saygıyı hak eder.
Her öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak bilgiye ulaşma hakkı vardır.
Her öğrencinin dinlenme ve oyun oynama hakkı vardır.
Her öğrencinin çok yönlü ve tüm yönlü gelişim hakkı vardır.
Her öğrencinin şiddetten arındırılmış eğitim ortamı hakkı vardır.
Öğrencinin etkinlik seçimlerinde, proje, ödev konusu vb. seçimlerinde tercih kullanma hakkı vardır.

Öğrencilerin sorumlulukları

Her öğrencinin öğrenme ve öğrenci olma sorumluluğu vardır.

Yönder Okullarında her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklar özgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir.

Yönder Okullarının kuralları, tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir.

Koruyucu ve geliştirici sınırlar, öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin tırabzanları gibi tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç, öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.Güvenlik

Her öğrencinin kurallara uyma, kendisinin ve diğer kişilerin güvenliklerini önemseme, zarar vermeme sorumluluğu vardır.


Sağlık

Her öğrenci sağlık kurallarına uyma, dikkat etme, kendisinin ve başkalarının sağlığına zarar vermeme ve gözetme sorumluluğu vardır.


Saygı

Her öğrenci başkalarına ve başkalarının haklarına, özgürlüklerine saygı duyma sorumluluğu vardır.